Podmínky zpracování osobních údajů

Preambule

Společnost Esatrade  s.r.o, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27109470,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96919,

je provozovatelem e-shopu www.isostar.cz za účelem distribuce nabízeného zboží (dále jen „e-shop”) a z důvodu zpracování osobních údajů má také postavení správce osobních údajů (dále jen „správce“)               

 

Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „podmínky”) poskytují zákazníkovi potřebné informace o zpracování osobních údajů, které poskytuje zákazník správci při nákupu zboží  na internetových stránkách www.isostar.cz, dále informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se správou účtu na internetových stránkách www.isostar.cz a také informace o zpracování osobních údajů, pokud udělí zákazník souhlas se zasíláním marketingových sdělení.

Tyto podmínky navazují na Obchodní podmínky společnosti Esatrade s.r.o, se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ 27109470.

Správce veškeré osobní údaje, které získá od zákazníků, zpracovává z důvodu řádného vyřizování objednávek zákazníků v souladu s právními předpisy České republiky a v souladu s evropskými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje zákazníků nejsou předávány správcem do zahraničí.

Souhlas zákazníka se zasíláním reklamních nabídek, informací o novinkách apod., které souvisejí s nabídkou služeb je dobrovolný, může být kdykoliv odvolán níže uvedeným způsobem a v žádném případě není nákup v e-shopu podmíněn tímto souhlasem.

 

  • Účel zpracování a rozsah zpracování osobních údajů zákazníka  

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

a/ plnění smlouvy, která byla uzavřena mezi zákazníkem a správcem v e-shopu a s tím související poskytování služeb.  Účelem je tedy realizace a vyřízení objednávky zákazníka včetně dodání zboží zákazníkovi.

 b/ poskytnutí služeb spojených s vytvořením účtu - registrací na internetových stránkách www.isostar.cz

Zákazník si může vytvořit u správce účet, který bude sloužit pro správu adres zákazníka, realizovaných objednávek zákazníka a dalších osobních údajů vyžadovaných pro dodání objednaného zboží přes e-shop. Realizací objednávky přes e-shop nedojde automaticky k vytvoření účtu. Každý zákazník má také právo po správci požadovat zrušení účtu, a to zasláním, tohoto požadavku na zrušení účtu na

- kontaktní adresu správce: Esatrade s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b,149 00 Praha

- na emailovou adresu info@esatrade.cz

 

Žádný právní předpis nestanoví povinnost zákazníka poskytnout správci osobní údaje ke zpracování, osobní údaje jsou poskytovány ke zpracování zákazníkem dobrovolně. Pokud však zákazník neposkytne správci osobní údaje v požadovaném rozsahu, nemůže dojít k realizaci objednávky zboží z e-shopu a nemůže tedy dojít k uzavření kupní smlouvy a následnému dodání zboží, které si zákazník vybral.

 

  • Rozsah a doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je poskytl zákazník správci při provádění objednávky zboží z e-shopu a dále v rozsahu poskytnutém zákazníkem při vytvoření účtu. Tyto osobní údaje jsou získávány správcem v nejmenším rozsahu, které správce potřebuje pro poskytování jím deklarovaných služeb. Zákazník se může kdykoliv informovat o rozsahu zpracovávaných údajů správcem postupem uvedeným níže.

Osobní údaje zpracovává správce automatizovaně v elektronické podobě a manuálně.

Zákazník v rámci objednávky poskytuje správci tyto údaje, které jsou jím dále zpracovávány:

jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo telefonu, emailová adresa

Pokud si zákazník vytvoří účet, zpracovává správce tyto údaje:

jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefon

Pokud zákazník udělí souhlas se zpracováváním osobních údajů pro marketingové účely, správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno příjmení, adresa bydliště, telefon.

 

Správce při zpracování osobních údajů, které získá od zákazníka, postupuje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a přijal bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů zákazníků.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny.

Přihlášení do účtu je možné z důvodu bezpečnosti takto: emailová adresa zákazníka a heslo

 

Zákazník je však z důvodů bezpečnosti povinen dodržovat také bezpečnostní pravidla, např. především nesdělovat přístupové údaje třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po dobu vyřizování objednávky zboží z e-shopu, nebo po dobu existence účtu nebo po dobu souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové účely. Pokud je správce nucen omezit, zastavit zpracovávání osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje zákazníka jen v nezbytně nutném rozsahu a po dobu s ohledem na plnění povinností správce, které jsou mu dány právními předpisy: např. splnění daňových předpisů, archivačních, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Správce zpracovává osobní údaje po nezbytně nutnou dobu také z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (např. účinná obhajoba v případě sporu). Jakmile již nebude nutné pro tento účel zpracovávat osobní údaje, správce provede jejich řádnou likvidaci.

  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

 

Pokud zákazník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, může jej kdykoliv odvolat, v opačném případě tento souhlas trvá do doby než jej odvolá. Zákazník má možnost výše uvedený souhlas odvolat

    • prostřednictvím emailu info@esatrade.cz, kde bude uvedeno, že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a nechce, aby jeho osobní údaje byly za tímto účelem zpracovávány
    •  
  • Předání osobních údajů třetí osobě

 

Správce je oprávněn předat z důvodů dokončení objednávkového procesu (provedení vyskladnění objednaného zboží a doprava k zákazníkovi) osobní údaje zákazníka v nezbytném rozsahu třetím osobám (jméno a příjmení zákazníka, adresa pro doručení zboží, telefon).

 

  • Práva zákazníka související se zpracováním osobních údajů:

 

 

právo na přístup k osobním údajům a získání od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a právo požadovat sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny a současně má právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou dotčena práva třetích osob

právo na opravu a doplnění – zákazník má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na jejich doplnění, pokud jsou neúplné

 právo na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem nebo byl souhlas odvolán. Výmaz nebude proveden pokud musí být tyto osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění povinností stanovených pro správce právními předpisy nebo je potřebuje k případné obhajobě svých nároků.

právo na omezení zpracování pokud jsou osobní údaje nepřesné, případně je jejich zpracování protiprávní či nepotřebné, popřípadě byla podána námitka, může zákazník do doby než dojde k řádnému odůvodnění postupu správce nebo rozhodnutí o námitce požadovat, aby správce omezil zpracování těchto údajů. Jde o dočasné opatření.

právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ovšem pouze pokud se jedná o probíhající zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. V námitce musí zákazník vylíčit jaký negativní dopad na něj dané zpracování údajů má. Podává se přímo správci.

 právo podat stížnost – Zákazník má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že došlo při zpracování jeho osobních údajů k porušení právních předpisů

 

 

 

Svá práva zákazníka, která souvisejí se zpracováním jeho osobních údajů, může zákazník uplatňovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů správce

 

Kontaktní adresa – sídlo správce:

Esatrade s.r.o,

se sídlem Türkova 2319/5b,149 00 Praha 4

 

emailová adresa: info@esatrade.cz

 

 

V Praze dne 23.5. 2018

 

 

 

 

                                                                                              Esatrade s.r.o.