Obchodní podmínky

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky nákupu zboží na internetových stránkách www.isostar.cz provozovaných společností Esatrade s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4, 149 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96919, IČ: 27109470, DIČ: CZ27109470 (dále jen „Prodávající“) 

2. Nabízené zboží může být zakoupeno jak podnikatelem, tak i spotřebitelem. 

3. Podnikatelem je ve smyslu ust. § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakákoliv osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále také jako „podnikatel“) 

4. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (dále také jako „spotřebitel“) 

5. Pokud v obchodních podmínkách není uvedeno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za „ kupujícího“. 

6. Prodávající nabízí zboží ke koupi prostřednictvím internetových stránek www.isostar.cz (dále jen „internetové stránky“). 

7. Veškeré smluvní vztahy neupravené těmito Podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a pokud je na straně kupujícího spotřebitel také zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). 

8. Tyto Podmínky jsou platné pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

9. Uskutečněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu souhlasí kupující s Podmínkami v plném rozsahu. 

10. Všechny osobní údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s registrací nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou považovány ze strany prodávajícího za důvěrné. Předmětné osobní údaje budou zpracovávány v interní databázi pouze z důvodů plnění smluv a zákonných povinností a pro komerční a marketingové účely až od odvolání. Prodávající bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů probíhá prostřednictvím elektronického systému, případně také manuálně, třetím osobám budou osobní údaje poskytnuty pouze v souvislosti s expedicí, distribucí či platebním stykem za odebrané zboží. Uskutečněním objednávky prostřednictvím internetového obchodu souhlasí kupující, aby jeho osobní údaje byly použity v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a pro marketingové účely, tj. souhlasí se zařazením poskytnutých osobních údajů do databáze pro zasílání obchodních sdělení s informacemi o soutěžích, novinkách, slevách a dalších akcích včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, prodávajícím, a to až do písemného odvolání kupujícího, které musí být zasláno na adresu prodávajícího nebo zasláno prodávajícímu na jeho emailovou adresu. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo na případné odstranění závad v těchto osobních údajích při zachování všech dalších zákonných práv. 

Prodávající používá na svých internetových stránkách tzv. „cookies“, které např. umožňují, aby internetové stránky poznaly, že kupující tyto stránky navštívil. Pomáhají prodávajícímu porozumět tomu, které části internetových stránek jsou nejpopulárnější, na které stránky chodí uživatelé nejčastěji a kolik času tam tráví.

1. Prodávající nabízí své zboží prostřednictvím internetových stránek www.isostar.cz.. U zboží nabízeného na těchto stránkách je uvedena obecná charakteristika tohoto zboží včetně ceny – ta je uvedena vždy včetně DPH. K ceně zboží je však nutné připočítat případné poplatky, dopravné a balné v závislosti na hodnotě odebraného zboží, způsobu převzetí apod., což je podrobně uvedeno v čl. III, bod 5 těchto Podmínek. 

2. Pokud jde o cenu zboží uvedenou na internetových stránkách, vyhrazuje si prodávající právo měnit prodejní cenu zboží s ohledem na změnu kurzů, změnu ceny dodavatele zboží, změnu výše celních sazeb apod.. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena uvedená v době potvrzení objednávky. 

3. Kupující je povinen uvést všechny údaje, které jsou vyžadovány při objednávání zboží prostřednictvím internetových stránek, pokud by takto neučinil, nelze úspěšně dokončit objednávku prostřednictvím těchto internetových stránek. 

4. Prodávající si vyhrazuje právo prověřit zpětně oprávněnost objednávky, a to zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila objednávku prostřednictvím internetových stránek nebo případně požádat kupujícího o písemné potvrzení objednávky. Pokud prodávající zjistí jakékoliv nesrovnalosti v obdržené objednávce a tyto nebudou k jeho výzvě kupujícím odstraněny, má právo tuto objednávku odmítnout. 

Toto právo má také v případě, že prodávající zjistí, že vůči kupujícímu má neuhrazené pohledávky. Nová objednávka bude v tomto případě ze strany prodávajícího akceptována za podmínky úhrady splatné pohledávky včetně zákonných úroků. 

5. Kupující má právo zrušit již potvrzenou, avšak dosud neexpedovanou objednávku, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách v sekci Kontakt.

1. Potvrzená objednávka bude prodávajícím vyřízena dle dostupností produktů a provozních možností prodávajícího ve lhůtě 2-10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být lhůta delší, o tomto však bude kupující informován prodávajícím. V případě, že zboží nebude skladem a nebude je tedy možné dodat ve výše uvedené dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu pravděpodobný termín dodání případně nabídne kupujícímu jiný srovnatelný výrobek. 

K uvedené lhůtě 2-10 pracovních dnů pro expedici zboží je třeba přičíst ještě 1-2 pracovní dny na dopravu ke kupujícímu. 

2. Místo dodání se řídí místem uvedeným v objednávce kupujícího. Dodáním na toto místo uvedené kupujícím je dodávka splněna. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, a to přepravní společností PPL a Zásilkovna.

3. Pokud bude dle objednávky kupující přebírat zboží osobně, dodávka je splněna převzetím zboží, ovšem převzetí je možné jen za podmínky uhrazení ceny zboží včetně případně dopravného, balného a dalších poplatků. 

Pokud si kupující nepřevezme objednané zboží bez předešlého a včasného zrušení objednávky (akceptovaného prodávajícím), nese kupující náklady související s doručením objednaného zboží. 

4. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat kupujícímu z důvodu ukončení jeho výroby nebo z důvodu významné změny ceny zboží ze strany dodavatele tohoto zboží, prodávající neprodleně bude informovat o této skutečnosti kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující nebude akceptovat nabídku jiného obdobného zboží nebo významné zvýšení ceny zboží a současně již uhradil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka prodávajícím vrácena zpět na jeho účet, ze kterého byly peníze zaslány na účet prodávajícího, případně na účet, který kupující písemně sdělí prodávajícímu. 

5. Ke kupní ceně objednaného zboží prodávající přičítá: 


- pokud je zboží objednáno na dobírku činí poplatek 39,-- Kč 

Dále prodávající přičítá k ceně zboží: 

- poštovné a balné dle dodacích podmínek

- pokud je hodnota objednaného zboží vyšší než 1.299,-- Kč, poštovné a balné po ČR není účtováno. 

- objednávky mimo ČR se řídí aktuálním ceníkem dopravce, cena dopravného bude po konzultaci se zákazníkem připočtena k objednávce 

6. Úhrada kupní ceny 

- úhrada zboží v hotovosti 

při osobním odběru. V závislosti na objemu objednaného zboží může i při osobním odběru a platbě v hotovosti požadovat prodávající na základě vlastního uvážení úhradu zálohy na kupní cenu, případně úhradu celé kupní ceny v hotovosti předem. 

- dobírka: 

zboží uhradí kupující v hotovosti při jeho doručení a převzetí na adrese uvedené v objednávce, a to přímo přepravní společnosti a současně potvrdí převzetí objednaného zboží. Ke každé zásilce je se zbožím přiložen daňový doklad, faktura s údaji dle objednávky. 

Prodávající je oprávněn na základě vlastního uvážení požadovat úhradu kupní ceny kupujícím až do výše 100% kupní ceny předem, i když si kupující objedná dodání zboží na dobírku. O této skutečnosti bude prodávající informovat kupujícího na základě jeho objednávky. O provedené platbě obdrží kupující daňový doklad, případně doklad o úhradě zálohy, která pak bude odečtena při dodání od kupní ceny. 

- bankovní převodem 

na účet prodávajícího vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 273651896 / 0300. Zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání celkové částky na účet prodávajícího.

1.Na obalech většiny nabízeného zboží je uvedeno datum spotřeby, do doby vyznačené na obalu zboží je možné uplatnit u prodávajícího právo z odpovědnosti za vady. 

U zboží, kde není uvedeno datum spotřeby, má spotřebitel právo ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží vytknout vady věci a na prodávajícím je, aby dle § 19 ZOS o reklamaci ve stanovené lhůtě (nejpozději ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace) rozhodl a pokud ji zamítne, pak aby písemně toto své rozhodnutí zdůvodnil. 

Projeví-.li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodávající neprokáže opak. 

2. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. 

3. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. 

4. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména, že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

5. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je potřeba toto vyznačit vždy v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Vždy je také potřeba toto ihned nahlásit prostřednictvím e-mailu prodávajícímu, v případě převzetí zboží od přepravce se doporučuje přiložit i fotodokumentaci poškození a poškození obalu. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. 

6. Kupující má povinnost prohlédnout zboží dle možností, co nejdříve po jeho dodání. O vadách zboží je povinen prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo měl toto zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce zboží. 

7. Kupující uplatní vady zboží zakoupené na internetových stránkách od prodávajícího na adrese : Esatrade s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4, 149 00. Další kontakty jsou uvedeny na internetové stránce v sekci Kontakty. 

Pokud uplatňuje nároky z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího spotřebitel, řídí se reklamace zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud je kupující podnikatelem, řídí se reklamace zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (ust. §1829, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Lhůta je dodržena, bylo-li oznámení o odstoupení odesláno poslední den lhůty. 

2. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména : 

- pokud jde o zboží upravené podle přání spotřebitele 

- pokud předmětem je zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

- pokud je zboží po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím nebo 

- pokud je zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických 

důvodů jej není možné vrátit (ust. § 1837, občanský zákoník) 

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele dle odst. 1 tohoto článku, má kupující právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky ve lhůtě 14 dní od doručení odstoupení. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží doručí. 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto článku je také povinen současně se zakoupeným zbožím vrátit prodávajícímu případné dárky, které získal jako bonus zdarma k zakoupenému zboží. 

Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto článku je nutné toto odstoupení učinit písemně prostřednictvím pošty a dopis zaslat na adresu Esatrade s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 nebo také odstoupení odeslat prostřednictvím e-mailu na adresu info@esatrade.cz. Vždy musí z dopisu jednoznačně vyplývat, že se jedná o odstoupení od smlouvy, je třeba uvést číslo smlouvy, datum, číslo objednávky a dále uvést číslo účtu pro vrácení peněz nebo adresu, na kterou mají být peníze vráceny. 

Zboží je potřeba zaslat zpět na adresu Esatrade s.r .o., se sídlem: Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00. 

Zboží je potřeba zaslat v původním obalu, nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi. Nesmí jevit známky opotřebení. Zboží nelze zasílat na dobírku. 

Pokud bude požadována výměna zboží je potřeba dodržovat postup pro předání zboží prodávajícímu uvedený výše. V případě, že bude požadované zboží skladem, bude zasláno zpět s tím, že balné jde k tíži prodávajícího, poštovné k tíži kupujícího, pokud bude účtováno.

Spotřebitel má právo za podmínek stanoveným zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu je v tomto případě příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele, který musí podat u České obchodní inspekce do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil spotřebitel své právo, jež je předmětem sporu, poprvé u prodávajícího. 

Tento reklamační řád je platný a účinný od data zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. 

Esatrade s.r.o.

Affiliate program